Internet w Europie

Karta SIM z 20GB internetu w 30 krajach

Regulamin DUET

REGULAMIN AKCJI DUET   I. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem akcji DUET (dalej „Akcja”) jest XOXO Solutions Sp z o.o. z siedzibą w Łodzi na ulicy Ziemowita 9/10, 92-413 NIP: 728-283-53-27 Regon: 382400344 (dalej „Organizator”).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Akcji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Akcji, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Akcji, tj. udzielaniem informacji na temat Akcji oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
II. Uczestnik Akcji
 1. Uczestnikiem Akcji może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”). Uczestnik oświadcza, że:
 2. a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Akcji;
 4. c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;
 5. d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
 6. e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Uczestnictwem w Akcji
 7. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).
III. Nagrody dla Uczestników
 1. Nagrodą (dalej: „nagroda”) w Akcji jest jednorazowa bonifikata w wysokości 20 złotych dla jednego miesiąca w czasie trwania abonamentu XOXO Europe.
 2. Nagroda przyznawana jest zarówno Uczestnikowi promującemu jak i uczestnikowi podpisującemu nową umowę.
IV. Czas Akcji
 1.   Termin obowiązywania Akcji został określony w treści wiadomości do jej Uczestników i trwa od 01.04.2021r. do 30.04.2021.
 V. Zasady Uczestnictwa w Akcji
 1. Akcja promocyjna kierowana jest do obecnych i nowych użytkowników karty XOXO Europa.
 2. Zadaniem użytkownika jest polecenie usługi XOXO Europe drugiej, osobie, niekorzystającej dotychczas z usługi abonament XOXO Europa.
 3. Za skuteczne polecenie uznaje się podpisanie przez drugiego Uczestnika nowej umowy na usługę XOXO Europe.
 4. Drugi z Uczestników, któremu została polecona usługa, podczas procesu zakupu karty musi wykorzystać kod „DUET” w polu „kod rabatowy” na stronie https://interneteuropa.pl/koszyk oraz w polu „Uwagi” na stronie https://interneteuropa.pl/checkout wpisać Imię i Nazwisko pierwszego z Uczestników (osoby polecającej, „osoba polecająca: Jan Kowalski”). Zakup powinien przebiegać zgodnie z wideo dołączonym do wiadomości dla Uczestników.
 5. Każdy Uczestnik może polecić maksymalnie 5 osób. Maksymalna bonifikata może wynieść 100 złotych.
VI. Warunki uczestnictwa w akcji i odbioru nagród
 1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletności oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.
 2. Bonifikata zostanie przyznana automatycznie przy pierwszej fakturze Osoby polecającej i Nowego abonenta.
 3. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
 4. a) podejmują działania bez wiedzy osób zainteresowanych
 5. b) ingerują w mechanizm działania konkursu
 6. c) podają dane osób trzecich
 7. d) nie ukończyli 18 lat.
VIII. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Akcji.
 2. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Akcji.
IX. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: support@xoxowifi.com.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na wskazany adres.
X. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2021r.
Przewiń na górę